Quy định về giá áp dụng cho hệ thống mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương ở nước ngoài 

sunwin tài xỉu online | Tài Xỉu Đổi Thưởng Uy tín

logo_smoo1

Quy định về giá áp dụng cho hệ thống mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương ở nước ngoài 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HƯƠNG

MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN LINH HƯƠNG

Số: 07.05/2020/QĐ - TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy định về giá áp dụng cho hệ thống

mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương ở nước ngoài 

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HƯƠNG

 • Căn cứ Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp số: 0106902706 do Sở Kế hoạch Đầu Thành phố Nội cấp lần đầu ngày 13/07/2015, thay đổi lần thứ 3 ngày 09/08/2018.
 • Căn cứ Điều lệ hoạt động công ty TNHH đầu thương mại Thái Hương.
 • Căn cứ Bộ luật dân sự 91/2015/QH13 số 27/2004/QH11 ngày 24 tháng 12 năm 2015, có hiệu lực ngày 01/01/2017.
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015;
 • Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực ngày 01/07/2006, được sửa đổi, bổ sung bới Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 và Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013;
 • Căn cứ Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 ngày 3 tháng 12 năm 2004, có hiệu lực ngày 01/07/2005;
 • Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005, có hiệu lực ngày 01/01/2006.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quyết định Ban hành Quy định về giá áp dụng cho hệ thống mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương ở nước ngoài

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các phòng: Phòng Hành chính nhân sự, Kế toán, Kinh doanh, Marketing và các bộ phận liên quan, cùng Quý khách hàng trong và ngoài nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

-   Như điều 3.

-   Lưu VT

TỔNG GIÁM ĐỐC      

 

NGUYỄN THỊ HƯƠNG   

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HƯƠNG

MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN LINH HƯƠNG 

Số:07.05/QĐ-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---===o0o===--- 

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2020

QUY ĐỊNH

VỀ GIÁ ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG

MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN LINH HƯƠNG Ở NƯỚC NGOÀI

(Ban kèm theo Quyết định số 07.05/2020/QĐ-TH ngày 07 tháng 05 năm 2020 của công ty TNHH đầu tư và thương mại Thái Hương – Mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về:

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Quy định về giá bán tại nước ngoài.
 2. Chế tài xử lý các hành vi vi phạm Quy định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

 1. Quy định này áp dụng với những hệ thống chi nhánh của Linh Hương ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Được áp dụng chung cho các quốc gia khác nhau để tạo lên sự đồng nhất, tạo sự cạnh tranh lành mạnh và thúc đẩy Linh Hương ngày càng phát triển không chỉ trên lãnh thổ Việt Nam.
 2. Quy định này không áp dụng cho đất nước Lào. Đất nước Lào sẽ áp dụng theo các Quy định tại Việt Nam, với lý do các chi phí phát sinh thương mại tại Việt Nam và Lào tương đương nhau. Các hệ thống, chi nhánh ở nước ngoài bắt buộc sẽ phải áp dụng quy định này (Nếu không áp dụng sẽ coi như hoạt động phá giá và xử lý theo hình thức phá giá).

CHƯƠNG II

GIÁ ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG

MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN LINH HƯƠNG Ở NƯỚC NGOÀI.

Điều 3. Quy định về giá.

 1. Đối với giá bán lẻ sản phẩm: tất cả sản phẩm của Linh Hương khi bán bên nước ngoài sẽ được cộng thêm 200.000 vnđ vào giá bán lẻ sau đó quy đổi ra giá của đất nước sở tại nhằm đảm bảo được chi phí vận chuyển hàng hóa, và sự chênh lệch tỉ giá ở các quốc gia.
 2. Đối với giá sỉ :

Sẽ có 3 trường hợp:

 • Trường hợp 1: Người Việt Nam (người A) bán hàng cho người nước ngoài (người B) thì A thực hiện bán đúng bảng giá niêm yết tại Việt Nam, áp dụng đúng các chính sách thưởng, và mọi quyền lợi khác tại Việt Nam cho B. Chi phí vận chuyển từ Việt Nam sang nước ngoài sẽ do B thanh toán.
 • Trường hợp 2: Tại nước ngoài (người A) bán hàng cho (người B) và A là người trực tiếp lấy hàng từ Việt Nam

Khi đó, A được quyền cộng thêm vào mỗi sản phẩm 100.000 vnđ vào bảng giá sỉ (theo đúng mốc mà B đang lấy đối với những sản phẩm có dung tích trên 150ml) và cộng thêm vào mỗi sản phẩm 60.000 vnđ đối với những sản phẩm dung tích nhỏ hơn 150ml sau đó quy đổi giá của đất nước sở tại. A phải đảm bảo tất cả quyền lợi về thưởng và các khuyến mãi khác nếu có cho B.

 • Trường hợp 3: Tại nước ngoài (người A) bán hàng cho (người B) cũng ở nước ngoài và A không phải là người nhập trực tiếp từ Việt Khi đó A và B sẽ lấy giá áp dụng ở “trường hợp 2 mục 2.2 của Quy định này”. Ở đây A sẽ là người hưởng chênh giá dựa vào số lượng lấy, hưởng các chính sách về thưởng, khuyến mại khác nếu có của công ty thì A vẫn sẽ đáp ứng cho B.

Điều 4. Chế tài xử lý.

 1. Mọi trường hợp ở nước ngoài bán sai giá Quy định ở trên đều được coi là hành vi bán phá giá, công ty sẽ tiến hành xử lý và áp dụng chế tài đúng theo Quy chế “Phòng chống bán phá giá và cạnh tranh không lành mạnh” đã ban hành tại Việt Nam theo Quyết định số 02/04/2020/QĐ-TH có hiệu lực ngày 29/04/2020 và các Quy định khác đã được ban hành và đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 2. Trong trường hợp có tranh chấp, thì quyết định của công ty luôn là quyết định cuối cùng.

Điều 5. Hiệu lực thi hành:

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 05 năm 2020.

Điều 6. Tổ chức thực hiện:

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì đại diện, lãnh đạo Công ty xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

TỔNG GIÁM ĐỐC       

 

NGUYỄN THỊ HƯƠNG    

Ngày đăng: 07-05-2020

Copyright © sunwin tài xỉu online | Tài Xỉu Đổi Thưởng Uy tín < span style="color: #ee2d36;">